CSR

Zvyšujeme laťku

Vytváříme pozitivní globální dopad

ZVÝŠOVÁNÍM ÚROVNĚ NAŠÍ ČINNOSTI A INVESTICEMI

Mise

Poskytujeme hodnotu všem zainteresovaným stranám prostřednictvím integrování udržitelného rozvoje a rozmanitosti ve všech aspektech našeho podnikání.

Vize

Utváříme udržitelnou budoucnost prostřednictvím vytváření ekonomické hodnoty, ochrany zdrojů a zlepšování komunit, ve kterých působíme.

Náš přístup

Ve veškerých našich činnostech zohledňujeme otázky týkající se životního prostředí, sociálních záležitostí a firemní správy (ESG).

Zodpovědnost

Naše politika odpovědného investování

Politika odpovědného investování je základem našeho přístupu ESG. Tato politika řídí integraci environmentálních, sociálních a firemních otázek (ESG) jak na makroúrovni, tak na úrovni společnosti. Vytvoření této politiky bylo založeno na relevantních standardech třetích stran, nejlepších praxích v našem odvětví a globálních iniciativách, včetně Principů odpovědného investování (PRI), Rady pro standardy udržitelného účetnictví (SASB) a Cílech udržitelného rozvoje (SDG) OSN.

Naše politika odpovědného investování určuje naši vizi a misi v oblasti ESG, potvrzuje dodržování PRI a definuje rozsah a identifikuje podstatné otázky ESG. Náš způsob implementace ESG zahrnuje celý životní cyklus investic a zavazuje nás ke každoročnímu veřejnému reportování výsledků v této oblasti.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Nasza polityka odpowiedzialnego inwestowania

Polityka Odpowiedzialnego Inwestowania jest kamieniem węgielnym naszego podejścia ESG. Polityka ta kieruje integracją kwestii środowiskowych, społecznych i ładu korporacyjnego (ESG) zarówno na poziomie makro, jak i na poziomie firmy. Opracowanie tej polityki opierało się na odpowiednich standardach stron trzecich, najlepszych praktykach branżowych i inicjatywach globalnych, w tym Zasadach Odpowiedzialnego Inwestowania (PRI), Radzie ds. Standardów Zrównoważonej Rachunkowości (SASB) oraz Celach Zrównoważonego Rozwoju (SDG) ONZ.

Nasza polityka odpowiedzialnego inwestowania określa naszą wizję i misję w zakresie ESG, potwierdza przestrzeganie PRI oraz definiuje zakres i identyfikuje istotne kwestie ESG. Stwierdza ona, że nasz sposób wdrażania ESG obejmuje cały cykl życia inwestycji i zobowiązuje nas do corocznego publicznego raportowania wyników w tym zakresie.

Důležité otázky ESG

Pečlivé zvažování a vyhodnocování otázek ESG poskytuje důležitou perspektivu pro identifikaci potenciálních hrozeb a příležitostí k vytváření hodnot. TIP INVERSORES usiluje o strategické zaměření své pozornosti a zdrojů na ty otázky investičního procesu, ve kterých lze dosáhnout největšího dopadu. Při analýze due diligence a průběžné správě aktiv se zaměřujeme na nejdůležitější otázky ESG, které jsme seřadili podle dvou kritérií: těch, které mají největší vliv na naši činnost a těch, které jsou nejdůležitější pro naše stakeholdery. Výsledkem je konkrétní sada priorit ESG, které zohledňujeme v případě společností v našem portfoliu, v případě investic do našeho digitálního kapitálu nebo při investicích do dalších vhodných portfolií:

Priorytetowe kwestie esg

Staranne rozważenie kwestii ESG zapewnia ważną perspektywę identyfikacji potencjalnych zagrożeń i możliwości tworzenia wartości. Tip INVERSORES dąży do strategicznego kierowania swojej uwagi i zasobów na te kwestie, w przypadku których staramy się osiągnąć największy wpływ w całym procesie inwestycyjnym. Podczas analizy due diligence i bieżącego zarządzania aktywami koncentrujemy się na najistotniejszych kwestiach ESG, które uszeregowaliśmy według dwóch kryteriów: tych, które mają największy wpływ na naszą działalność oraz tych, które są najważniejsze dla naszych interesariuszy. Rezultatem jest konkretny zestaw priorytetów ESG, które bierzemy pod uwagę w przypadku spółek z naszego portfela i inwestycji zarówno w nasz kapitał cyfrowy, jak i inne odpowiednie portfele:

Nulové emise do roku 2030

Pobízíme a umožňujeme společnostem z našeho portfolia vést závody k nulovým emisím.

Dosáhnout nulových emisí skleníkových plynů do roku 2030 je odvážný závazek a jedním z našich hlavních priorit ESG.

Bere naši globální, strategické vztahy s velkými společnostmi působícími na velké škále, operátory mobilních sítí a dalšími klienty z telekomunikační a technologické oblasti, kteří se zavázali k rychlé dekarbonizaci, považujeme to nejen za morální otázku, ale také za obchodní imperativ. Proto jsme si stanovili odvážné cíle, abychom dosáhli nulových emisí netto v urychleném časovém rámci a dodržovali iniciativu Science Based Targets (SBTi – iniciativa založená na vědeckých cílech), která definuje a podporuje snižování emisí v souladu s klimatickou vědou.

Rozmanitost, rovnost a začlenění

Podporujeme realizaci naší vize přívětivějšího a integrovanějšího pracoviště na všech úrovních řízení.

Jsme pevně přesvědčeni, že vytváření a udržování pracovního prostředí, které uznává a oceňuje lidské rozdíly a podporuje integraci, nás dělá lepší firmou a může nám pomoci přilákat a udržet ty nejkvalifikovanější specialisty. Věříme, že využívání různorodých pohledů nám pomáhá dosahovat lepších výsledků a stává se stále důležitější pro globální klienty firem z našeho portfolia.