Právní ustanovení

 1. Úvod a poděkování

1.1 Společnost Telecom Infrastructure Partners Czech Republic, s.r.o., se sídlem V celnici 1031/4, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 11976390, zastoupenou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 357331 (dále jen „Společnost“) spravuje tyto webové stránky (dále jen „Webové stránky„) pouze pro informační účely. 1.2 Váš přístup na tyto webové stránky a jejich používání se řídí výhradně těmito podmínkami (Podmínky“). 1.3 Přístupem na tyto Webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si tyto Podmínky přečetli, souhlasíte s nimi a budete se jimi řídit. Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit nebo doplnit bez předchozího upozornění. 1.3 Přístupem na tyto webové stránky a jejich používáním potvrzujete, že jste si přečetli tyto smluvní podmínky, souhlasíte s nimi a budete se jimi řídit. Společnost si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli změnit nebo doplnit bez předchozího upozornění.

 1. Webové stránky třetích stran

2.1 Společnost může na těchto Webových stránkách čas od času poskytovat odkazy a odkazy na internetové stránky třetích stran (dálejen „Webové stránky třetích stran„). 2.2 Tyto odkazy a ukazatele na Webové stránky třetích stran jsou poskytovány výhradně pro usnadnění. Společnost neprověřila, neprovozuje ani nekontroluje v žádném ohledu žádné informace, produkty nebo služby dostupné na Webových stránkách třetích stran a Společnost neodpovídá za žádné informace poskytované na Webových stránkách třetích stran. 2.3 Společnost neposkytuje žádné prohlášení ani záruku ve vztahu ke Stránkám třetích stran a skutečnost, že Společnost na těchto Webových stránkách uvedla odkaz na jakoukoli Stránku třetí strany, neznamená, že Společnost takovou Stránku třetí strany nebo její vlastníky či poskytovatele nebo jakékoli produkty či služby uvedené nebo nabízené na Stránce třetí strany podporuje, autorizuje, sponzoruje nebo k nim má vztah. 2.4 Společnost výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za obsah, přesnost informací a/nebo kvalitu produktů či služeb poskytovaných, inzerovaných nebo prodávaných prostřednictvím všech Stránek třetích stran.

 1. Aktuálnost informací

3.1 Všechny tiskové zprávy a další informace obsažené na těchto Webových stránkách byly podle nejlepšího vědomí Společnosti v době jejich zveřejnění aktuální a přesné.   3.2 Společnost nenese žádnou odpovědnost za to, že informace dostupné na těchto webových stránkách nejsou přesné, úplné nebo aktuální. Spoléhání se na materiály na těchto webových stránkách je na vlastní riziko uživatele. 3.3 Postupem času může vše zastarat a Společnost nenese žádnou odpovědnost za případné mylné představy, které mohou vzniknout v důsledku čtení zastaralých materiálů. Měli byste pečlivě kontrolovat data vydání informací obsažených na těchto Webových stránkách.

 1. Obsah a zřeknutí se odpovědnosti

4.1 Informace na těchto webových stránkách mohou obsahovat chyby, viry, omyly, problémy nebo jiná omezení. 4.2 Společnost nepřebírá žádnou odpovědnost a neodpovídá za žádné chyby nebo opomenutí týkající se provozu nebo obsahu těchto webových stránek a vyhrazuje si právo kdykoli provést změny těchto webových stránek bez předchozího upozornění. Společnost dále nezaručuje přesnost, aktuálnost, spolehlivost nebo úplnost informací, textů, grafiky, odkazů nebo jiných položek obsažených na těchto webových stránkách. Veškerý obsah na těchto webových stránkách je proto poskytován „tak, jak je“, a bez jakékoli záruky, ať už výslovné, nebo předpokládané, mimo jiné včetně předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro určitý účel nebo neporušování práv. 4.3 Společnost odmítá jakoukoli odpovědnost za škody způsobené viry obsaženými v elektronických souborech na webových stránkách. Některé jurisdikce neumožňují vyloučení předpokládaných záruk, takže výše uvedené vyloučení se na vás nemusí vztahovat. 4.4 Společnost v žádném případě neodpovídá za žádné škody, zejména neodpovídá za žádné zvláštní, nepřímé, následné nebo náhodné škody, ani za škody za ušlý zisk, ztrátu příjmů nebo ztrátu užití, které vznikly v souvislosti s touto webovou stránkou nebo jakoukoli jinou webovou stránkou Společnosti nebo informacemi na ní obsaženými, ať už tyto škody vznikly na základě smlouvy, nedbalosti, deliktu, podle zákona, spravedlnosti, práva nebo jinak. 4.5 Žádné ustanovení těchto Podmínek nemá za cíl vyloučit nebo omezit odpovědnost Společnosti za jakoukoli jinou odpovědnost, kterou nemůžeme vyloučit nebo omezit ze zákona.

 1. Informace poskytnuté vámi

5.1 S výjimkou osobních údajů, které se řídí Zásadami ochrany osobních údajů na webových stránkách Společnosti, se veškeré informace nebo materiály, které od vás obdržíme, považují za vámi poskytnuté a Společností přijaté na nedůvěrném základě. 5.2 Komunikací se Společností automaticky udělujete Společnosti bezplatnou, trvalou, neodvolatelnou a nevýhradní licenci k použití, reprodukci, úpravě, publikování, úpravě, překladu, distribuci, předvádění a zobrazování komunikace nebo jakýchkoli informací v ní obsažených, a to samostatně nebo jako součást jiných děl v jakékoli formě, médiu nebo technologii, ať již známé nebo později vyvinuté, za jakýmkoli účelem a k udělování sublicencí na tato práva jakékoli třetí straně. 5.3 Dále souhlasíte s tím, že společnost může volně používat jakékoli nápady, koncepty, know-how, které jí poskytnete.

 1. Dotazy na webové stránky

6.1 Tyto webové stránky jsou určeny jako informační služba pro odběratele z oboru, zákazníky a další zainteresované strany. 6.2 Společnost si vyhrazuje právo vyřadit a odmítnout dotazy, pokud představují nevhodné nebo neupřímné využití těchto služeb. Zadání a další zaslané materiály se stávají majetkem společnosti a nebudou potvrzeny ani vráceny (viz také „Prohlášení o ochraně osobních údajů na webových stránkách„). 6.3 Společnost neodpovídá za neúplné, opožděné, ztracené, nesprávně odeslané nebo nesprávně směrované přihlášky ani za jakékoli technické selhání, lidskou chybu, ztrátu/zpoždění v přenosu dat, opomenutí, přerušení, vymazání, závadu nebo výpadek linky v souvislosti s jakoukoli telefonní sítí, počítačovým vybavením, softwarem nebo jejich kombinací. 6.4 Přihlášky budou neplatné, pokud budou nečitelné, nepřesné, neúplné, pozměněné, zmanipulované, padělané, mechanicky reprodukované, jakýmkoli způsobem nepravidelné nebo nebudou v souladu s těmito pravidly. Pokud webové stránky nebudou z jakéhokoli důvodu fungovat tak, jak mají, vyhrazuje si společnost právo podle vlastního uvážení zrušit, ukončit, upravit nebo pozastavit jakoukoli soutěž.

 1. Autorská práva a podmínky používání

7.1 Tyto Webové stránky, včetně textu, grafiky, zvuku, videa, designu, softwaru a všech odvozených děl založených na kterémkoli z výše uvedených prvků, jsou autorským dílem Společnosti nebo je Společnost používá se souhlasem vlastníka autorských práv. 7.2 V souladu s podmínkami uvedenými v těchto Podmínkách vám Společnost uděluje nevýhradní, nepřenosnou, omezenou, osobní licenci k používání a zobrazování těchto Webových stránek a materiálů (dále jen „Materiály“) na nich výhradně pro účely spojené s vaší interakcí s těmito Webovými stránkami a souhlasíte s tím, že zachováte veškerá oznámení o autorských právech, ochranných známkách a dalších vlastnických právech v Materiálech. 7.3 Jakákoli úprava Materiálů nebo použití Materiálů k jakémukoli jinému účelu je porušením autorských a jiných vlastnických práv Společnosti nebo příslušného vlastníka autorských práv. 7.4 Prezentace informací na těchto webových stránkách nezakládá žádná vlastnická ani jiná práva k ochranným známkám, obchodním názvům, autorským právům, patentům nebo jiným vlastnickým právům či informacím společnosti, ani nemá za cíl porušovat patentová práva nebo jiná práva duševního vlastnictví jakékoli třetí strany. 7.5 Tato omezená licence automaticky a bez předchozího upozornění zaniká, pokud porušíte některou z těchto smluvních podmínek. Po ukončení platnosti musíte okamžitě zničit všechny stažené a vytištěné materiály. Nemáte žádné právo, nárok ani podíl (ani autorské právo, právo k ochranné známce nebo jiné právo duševního vlastnictví) na Webové stránky nebo jakýkoli materiál a souhlasíte s tím, že nebudete „rámovat“ nebo „zrcadlit“ tyto Webové stránky, jakýkoli materiál obsažený na těchto Webových stránkách nebo z nich přístupný na jakémkoli jiném serveru nebo internetovém zařízení bez předchozího písemného souhlasu Společnosti. 7.6 Souhlasíte s tím, že nebudete žádným způsobem přerušovat ani se pokoušet přerušit provoz Webových stránek. 7.7 Souhlasíte s tím, že budete dodržovat veškerá další omezení, která jsou uvedena na Webových stránkách a která jsou čas od času aktualizována. Pokud používáte naše služby nebo tyto Webové stránky jménem společnosti, tato společnost tyto Podmínky přijímá.

 1. Ochranné známky

8.1 Logo společnosti Telecom Infrastructure Partners a všechny obchodní značky, názvy společností, značky služeb, loga a ochranné známky společnosti a jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licencí („značky“) jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti a jejích dceřiných společností, přidružených společností nebo poskytovatelů licencí ve Spojeném království a dalších zemích. 8.2 Ostatní ochranné známky, názvy společností, značky služeb, loga a obchodní značka mohou být ochrannými známkami nebo značkami služeb třetích stran. Používání značek na těchto webových stránkách jiným způsobem, než jak je povoleno v těchto smluvních podmínkách nebo písemně schváleno Společností, je přísně zakázáno.

 1. Odškodnění

9.1 Souhlasíte s tím, že budete bránit společnost, její přidružené společnosti a poskytovatele licencí a jejich příslušné vedoucí pracovníky, ředitele, zaměstnance, smluvní partnery, zástupce, poskytovatele licencí a dodavatele, a že je zbavíte odpovědnosti za jakékoli nároky, závazky, škody, rozsudky, ocenění, ztráty, náklady, výdaje nebo poplatky (včetně přiměřených poplatků za právní zastoupení), které vzniknou v důsledku vašeho porušení těchto Podmínek nebo vašeho používání Webových stránek, včetně, mimo jiné, jakéhokoli použití obsahu, služeb a produktů Webových stránek jinak, než jak je výslovně povoleno v těchto Podmínkách, nebo vašeho použití jakýchkoli informací získaných z Webových stránek.

 1. Spory

10.1 Tyto smluvní podmínky se řídí českým právem, a to jak hmotným, tak procesním. 10.2 Veškeré spory vzniklé z těchto Podmínek nebo v souvislosti s nimi budou s konečnou platností řešeny podle pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory třemi rozhodci jmenovanými v souladu s těmito pravidly. Rozhodčí nález je konečný a pro strany závazný. Rozhodčí soud se bude konat v Praze v České Republice. 10.3 Těmito Podmínkami ani vaším používáním Webových stránek není zamýšlen ani vytvářen žádný vztah mezi zastoupením, partnerstvím, společným podnikem, zaměstnancem a zaměstnavatelem nebo franšízantem a franšízantem.

 1. Úplná dohoda

11.1 Tyto Podmínky představují jedinou a úplnou dohodu mezi Společností a vámi a nahrazují všechny předchozí nebo současné dohody, prohlášení, záruky a ujednání týkající se těchto Webových stránek. 11.2 Pokud je některá podmínka nebo ustanovení těchto podmínek nevymahatelná, nemá to vliv na ostatní podmínky nebo ustanovení. Nečinnost Společnosti neznamená vzdání se jakéhokoli práva Společnosti, včetně práva jednat v budoucnu.