Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů Telecom Infrastructure Partners:

Společnost Telecom Infrastructure Partners respektuje vaše soukromí a vynakládá veškeré úsilí na ochranu vašich osobních údajů.

1. O společnosti Telecom Infrastructure Partners

Skupinu Telecom Infrastructure Partners tvoří různé právní subjekty.

Tyto subjekty jsou uvedeny v příloze těchto zásad. Souhrnně jsou tyto subjekty označovány jako „skupina TIP“. Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou zveřejněny jménem skupiny TIP.

Kdykoli se v těchto zásadách ochrany osobních údajů odkazujeme na „TIP“, „my“, „nás“ nebo „naše“, máme na mysli společnost skupiny TIP odpovědnou za zpracování vašich údajů. V příloze je rovněž uvedeno, která společnost skupiny TIP je odpovědná za zpracování vašich osobních údajů. Tato společnost je označována jako „správce údajů“.

2. Účel těchto Zásad ochrany osobních údajů

Tyto Zásady ochrany osobních údajů obsahují informace o:

a. jak společnost TIP jako správce údajů používá a sdílí osobní údaje, které shromažďuje při interakci s potenciálními žadateli, zúčastněnými stranami (vlastníky pozemků a fyzickými osobami se zájmem o pozemky, klienty a potenciálními klienty, včetně jejich zaměstnanců a zástupců), současnými a bývalými partnery/dodavateli, návštěvníky webových stránek, dodavateli a návštěvníky (dále společně jen „vy“/“vaši“) ze strany společnosti TIP, a to v každém případě v rámci své obchodní činnosti; a

b. Vaše práva na ochranu osobních údajů podle platných zákonů a předpisů o ochraně osobních údajů (mimo jiné včetně obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů 2016/679 („GDPR“), evropského nařízení GDPR a zákona o ochraně osobních údajů z roku 2020. (101/2000 Sb.). A dalších platných zákonů o ochraně osobních údajů, pokud se vztahují na zpracování údajů a nakládání s nimi. Obchodní činnosti správce údajů) (dále jen „právní předpisy o ochraně údajů“).

Přečtěte si prosím tyto zásady nebo jiné zásady spravedlivého zpracování, které vám můžeme zaslat, když shromažďujeme nebo zpracováváme vaše osobní údaje, abyste si byli plně vědomi toho, jak a proč vaše údaje používáme. Tyto zásady doplňují další oznámení. Jejím účelem není je nahradit.

3. Zdroje osobních údajů

Shromažďujeme a zpracováváme o vás následující osobní údaje:

Kategorie osobních údajů / osobní údaje Jak vaše údaje shromažďujeme.

Akcionáři, nájemci TIP nebo příjemci grantů. Přímo od vás během jednání.

Osobní údaje obchodních partnerů a dodavatelů. Přímo od vás, během obchodních jednání.

Potenciální žadatelé. Přímo od vás, pokud jste nás kontaktovali;

od třetích stran nebo z jiných zdrojů (např. prostřednictvím personálních agentur), ale v každém případě pouze v zákonem povoleném a nezbytném rozsahu. To může zahrnovat i veřejné zdroje, jako jsou profesní síťové platformy nebo pracovní portály. Podobně, pokud jsme k tomu povinni podle platných místních zákonů. Od společností, které provádějí prověrky, referenčních agentur a organizací, které poskytují služby zpřístupnění nebo omezení vstupu.

Informace o návštěvnících Přímo od vás při návštěvě našich prostor nebo od zaměstnance TIP.

Údaje z webových stránek získané Přímo od vás, když dobrovolně vyplníte své údaje na našem webu, abyste od nás mohli dostávat informace, nebo abychom vás mohli následně kontaktovat. 

Soubory cookie webu Přečtěte si naše Zásady používání souborů cookie, abyste zjistili, jak shromažďujeme informace prostřednictvím souborů cookie na našich webových stránkách.

Údaje a marketingové iniciativy Přímo od vás, když komunikujete se zástupcem společnosti TIP: prostřednictvím webových stránek, telefonu, e-mailu, webových portálů, osobně nebo prostřednictvím platforem profesních sítí.

4. Účel a právní základ zpracování

Vaše osobní údaje ukládáme a zpracováváme následujícím způsobem a pro následující právní účely:

a. v případě, že se ucházíte o pracovní pozici v naší společnosti, za účelem zpracování vaší žádosti a (pouze pokud to povoluje zákon a pokud je to nezbytně nutné pro posouzení vaší vhodnosti pro danou pozici) za účelem posouzení, zda jste vhodným kandidátem pro danou pozici,

b. v případě, že jste majitelem nemovitosti nebo její části, pro účely jednání o transakcích týkajících se vaší nemovitosti, dále pro správu našich zájmů v souvislosti s těmito transakcemi.

c. pokud jste prodejcem nebo nájemcem pozemku, v němž má společnost TIP podíl, pro účely vyjednávání transakcí týkajících se tohoto pozemku a pro účely správy našich zájmů ve vztahu k tomuto pozemku.

d. Za účelem poskytování našich služeb

e. Abychom mohli splnit všechny zákonné a regulační povinnosti, které musíme dodržovat.

f. Pro výkon nebo obhajobu našich zákonných práv nebo v souvislosti se soudními řízeními.

g. Jste-li zaměstnancem nebo návštěvníkem našich zařízení, k zaznamenávání a monitorování používání našich zařízení a/nebo informačních systémů za účelem zachování jejich bezpečnosti a ochrany před podvody nebo neoprávněným vstupem.

h. abychom je mohli použít pro naše oprávněné obchodní zájmy, jako je provozování našich webových stránek, efektivní řízení našeho podnikání, provádění marketingových aktivit za účelem zlepšení námi poskytovaných služeb, udržování obchodních vztahů a řízení bezpečnosti našeho podnikání („oprávněné obchodní zájmy“); a

i. Používáme je k prevenci a reakci na skutečné nebo potenciální podvody nebo nezákonné činnosti.

Osobní údaje můžeme předat jako majetek v souvislosti s fúzí, akvizicí, úpadkem nebo jinou transakcí, při níž třetí strana získá kontrolu nad podnikem zcela nebo zčásti. V takovém případě nesmí třetí strana až na určité výjimky podstatně měnit způsob, jakým získané osobní údaje používá nebo sdílí.

Vaše osobní údaje zpracováváme na základě následujících právních základů v souladu s článkem 6 zákona o ochraně osobních údajů:

Právní základ: Kategorie osobních údajů Účel shromažďování údajů.

Údaje držitelů zájmů Za účelem plnění smluvních závazků s těmi, kteří mají práva k nemovitostem na pozemcích, například: za účelem správy stávajících účtů, provádění plateb a umožnění zpracování plateb v souvislosti se stávajícími zájmy k nemovitostem.

V případě potenciálních klientů a obchodních kontaktů budeme zpracovávat vaše osobní údaje, abychom zjistili, zda máte zájem o transakci s námi nebo jak vám můžeme pomoci. Plnění smlouvy a/nebo provádění předsmluvních úkonů.

Oprávněný zájem společnosti TIP na udržování obchodních vztahů se zainteresovanými osobami.

Osobní údaje partnerů/dodavatelů Přijímání služeb od dodavatelů/partnerů, aby od vás mohli přijímat produkty a služby a aby společnost TIP mohla zpracovávat platby a objednávky za zboží nebo služby, které nám poskytnete. Plnění smlouvy

Osobní údaje potenciálních uchazečů Když se u nás ucházíte o pracovní pozici: za účelem zpracování vaší žádosti a prověrky (pouze v případech, kdy to povoluje zákon a kdy je to nezbytně nutné k posouzení vaší vhodnosti pro danou pozici); pro účely rozmanitosti a začleňování; nebo za účelem provedení přiměřených úprav, které mohou vyžadovat zpracování zvláštních kategorií údajů, jako jsou informace o zdravotním postižení (pouze v případech, kdy to vyžadují platné vnitrostátní právní předpisy). Oprávněný zájem na řízení hladkého chodu TIP a přijímání opatření před uzavřením smlouvy.

Osobní údaje návštěvníků Jste-li návštěvníkem našich zařízení, za účelem zaznamenávání a monitorování používání našich zařízení a/nebo IT systémů s cílem udržovat jejich bezpečnost a chránit je před podvodným nebo neoprávněným vstupem.

Jako návštěvník webových stránek TIP nám můžete poskytnout určité osobní údaje v rámci přímého vztahu s vámi, např. když: nás požádáte o zasílání marketingových materiálů. Souhlas, oprávněný zájem na provádění marketingových aktivit společnosti TIP.

Osobní údaje subjektů údajů v kontextu marketingových údajů, iniciativ. Účast na marketingových aktivitách a aktivitách rozvoje podnikání v souvislosti s našimi produkty a službami. To zahrnuje e-mailový a SMS marketing, další marketingová sdělení a organizaci akcí. Použití v souvislosti s našimi oprávněnými obchodními zájmy, konkrétně efektivním řízením a provozem našeho podniku, marketingovými aktivitami, které mají.

5. Zvláštní kategorie osobních údajů

Jak jsme již uvedli, zpracováváme zvláštní kategorie osobních údajů, pokud to zákon umožňuje, a to na základě následujících právních důvodů:

Výslovný souhlas je získán, pokud to vyžadují platné místní právní předpisy nebo za zvláštních okolností pro jeden nebo více výše popsaných účelů (čl. 9 odst. 2 písm. a) RODO); a

Pokud je zpracování nezbytné pro plnění povinností a výkon konkrétních práv správce nebo subjektu údajů v oblasti zaměstnanosti, sociálního zabezpečení a sociální ochrany, pokud to umožňují místní právní předpisy o ochraně údajů nebo kolektivní smlouva v souladu s místními právními předpisy o ochraně údajů, která poskytuje odpovídající záruky základních práv a zájmů subjektu údajů (čl. 9 odst. 2 písm. b) RODO).

6. Doba uchování

Společnost TIP bude uchovávat vaše osobní údaje, včetně marketingových údajů, pouze po dobu nezbytnou k naplnění účelu (účelů), pro který jsme je shromáždili. To zahrnuje uchovávání těchto údajů za účelem splnění právních, účetních nebo zpravodajských požadavků.

Vhodnou dobu uchovávání osobních údajů určujeme na základě posouzení řady kritérií. Tato kritéria zahrnují: povahu a citlivost osobních údajů, množství osobních údajů, které uchováváme, riziko újmy způsobené neoprávněným použitím nebo zveřejněním vašich osobních údajů, účel zpracování vašich osobních údajů, možnost dosáhnout tohoto účelu jinými prostředky a příslušné právní požadavky.

V případě uchazečů, kteří přijmou nabídku zaměstnání ve společnosti TIP, uchováme informace, které jste nám poskytli během procesu podávání žádosti. Budou zahrnuty do vašeho zaměstnaneckého spisu a budou uchovávány v souladu se zásadami ochrany osobních údajů společnosti TIP nebo platnými právními předpisy.

Pokud vaše žádost nebude přijata, bude společnost TIP uchovávat vámi poskytnuté informace po dobu šesti (6) měsíců poté, co vás budeme informovat o našem rozhodnutí. Činíme tak proto, abychom v případě sporu prokázali, že jsme uchazeče nediskriminovali z nezákonných důvodů a že jsme náborový proces vedli spravedlivě a transparentně.

Po uplynutí šesti měsíců vaše osobní údaje bezpečně zničíme v souladu s našimi zásadami uchovávání údajů a právními a regulačními povinnostmi.

7. Ochrana osobních údajů dětí online

Naše webové stránky nejsou určeny nezletilým osobám a vědomě neshromažďujeme osobní údaje dětí mladších 18 let nebo v souladu s místními právními předpisy. Pokud zjistíme, že jsme omylem shromáždili nebo obdrželi osobní údaje od dítěte bez jeho souhlasu, vymažeme je. Pokud se domníváte, že jsme omylem nebo neúmyslně shromáždili údaje od dítěte, kontaktujte nás prosím na adrese personaldata@telecom-ip.com.

Upozornění: Na našich webových stránkách neshromažďujeme, nepoužíváme ani nezpracováváme osobní údaje osob mladších 18 let. Pokud jste mladší 18 let, nechceme, abyste na našich webových stránkách poskytovali osobní údaje.

8. Zveřejňování a příjemci osobních údajů

Společnost TIP nezveřejňuje vaše osobní údaje, které má k dispozici, ani k nim neposkytuje přístup třetím stranám, s výjimkou následujících případů:

a. TIP prodá část svého podnikání nebo majetku. V takovém případě můžeme vaše osobní údaje zpřístupnit jakémukoli kupujícímu nebo potenciálnímu kupujícímu;

b. je nutné zpřístupnit informace společnostem skupiny TIP nebo členům vedení těchto společností;

c. třetím stranám, které nám poskytují služby, například IT nebo odborné služby, které potřebují přístup k informacím a/nebo jiným službám, které pomáhají zpracovávat údaje naším jménem pro výše uvedené účely

d. v rozsahu požadovaném zákonem, regulačním orgánem nebo soudním příkazem, například pokud jsme povinni zveřejnit vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti.

9. Přenos dat do zahraničí

V některých případech můžeme některé vaše osobní údaje uchovávané v České republice nebo Evropskou unií předat mimo Českou republiku nebo Evropskou unii..

Společnost TIP má dceřinou společnost se sídlem ve Spojených státech. Čas od času můžeme předávat osobní údaje tomuto subjektu a jeho zaměstnancům. Úplný seznam třetích zemí ( ) naleznete v části B přílohy níže.

Evropská komise přijala rozhodnutí, kterým shledala odpovídající úroveň ochrany, pokud jde o některé země, do nichž můžeme předávat osobní údaje mimo Evropskou unii. („rozhodnutí o odpovídající ochraně osobních údajů v rámci EAA“)

Pokud však předáváme osobní údaje mimo Českou republiku nebo EAA do zemí, kde neexistuje rozhodnutí České republiky o odpovídající úrovni ochrany nebo rozhodnutí EAA o odpovídající úrovni ochrany, musíme zajistit ochranu stejným způsobem, jako kdybychom předávali do zemí, kde existuje rozhodnutí České republiky o odpovídající úrovni ochrany nebo rozhodnutí EAA o odpovídající úrovni ochrany. To případně znamená, že uzavíráme standardní dohody schválené ministrem zahraničí České republiky nebo (případně) Evropskou komisí.

Pokud chcete získat více informací o tom, jak přesně budeme chránit vaše údaje při jejich přenosu mimo Českou republiku nebo EHP, napište nám na adresu personaldata@telecom-ip.com.

10. Zabezpečení údajů: Jak ukládáme a chráníme vaše údaje

Máme zavedena opatření, která zajišťují bezpečnost osobních údajů, které o vás shromažďujeme a uchováváme. Přijmeme přiměřená opatření k ochraně vašich osobních údajů před neoprávněným zveřejněním nebo přístupem. Všechny osobní údaje, které nám poskytnete, ukládáme za firewally na serverech s bezpečnostními prvky.

11. Souhlas a právo na jeho odvolání

Pokud společnost TIP zpracovává vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoli odvolat.

Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě souhlasu před jeho odvoláním. Chcete-li svůj souhlas odvolat nebo se odhlásit ze zasílání marketingových sdělení, kontaktujte nás e-mailem na adrese personaldata@telecom-ip.com nebo postupujte podle pokynů k odhlášení z odběru v elektronických marketingových sděleních.

Jakmile obdržíme oznámení o odvolání vašeho souhlasu, nebudeme již vaše údaje zpracovávat pro účely, pro které jste původně souhlas udělili, pokud k tomu nebudeme mít jiný zákonný důvod. Je možné, že budeme muset uchovat určité informace, abychom mohli reagovat na vaši žádost (například uchovat vaši e-mailovou adresu, abychom zajistili, že nebude na našem marketingovém seznamu).

12. Vaše práva na ochranu údajů v rámci Evropské unie

V rámci zákona o ochraně osobních údajů máte v souvislosti se svými osobními údaji následující práva:

a. Právo na přístup – máte právo požadovat, aby vám společnost TIP zaslala kopie vašich osobních údajů.

b. Právo na opravu – Máte právo požádat společnost TIP o opravu jakýchkoli údajů, o kterých se domníváte, že jsou nepřesné. Máte rovněž právo požádat společnost TIP o doplnění informací, které jsou podle vašeho názoru neúplné.

c. Právo na výmaz – Máte právo požádat společnost TIP, aby za určitých podmínek vymazala vaše osobní údaje.

d. Právo na omezení zpracování – Máte právo požadovat, aby společnost TIP za určitých podmínek omezila zpracování vašich osobních údajů.

e. Právo vznést námitku proti zpracování, pokud se opíráme o oprávněný zájem nebo zájem třetí strany. Za určitých podmínek máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů společností TIP.

f. Právo na přenositelnost údajů – za určitých podmínek máte právo požádat společnost TIP o předání údajů, které shromažďujeme, jiné organizaci nebo přímo vám.

13. Jak kontaktovat příslušný orgán?

V České republice a v rámci Evropské unie máte právo kdykoli podat stížnost příslušnému orgánu pro ochranu osobních údajů (nebo dozorovému úřadu) v členském státě, kde žijete, pracujete nebo kde došlo k údajnému porušení. 

Budeme vám však vděčni, pokud nás kontaktujete dříve, než se obrátíte na příslušný regulační orgán, abychom mohli zjistit, zda můžeme vaše obavy řešit v první instanci. V České republice je tímto orgánem Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ). Kontakt na ÚOOÚ naleznete zde.

14. Jak nás mohu kontaktovat?

Máte-li jakékoli dotazy týkající se zásad ochrany osobních údajů společnosti TIP, údajů, které o vás uchováváme, nebo chcete-li uplatnit jakákoli práva či podat stížnost, neváhejte nás kontaktovat.

Napište nám na adresu: personaldata@telecom-ip.com

15. Změny našich zásad ochrany osobních údajů

Veškeré případné změny našich zásad ochrany osobních údajů zveřejníme na této stránce. Doporučujeme vám, abyste pravidelně kontrolovali veškeré aktualizace nebo změny našich zásad ochrany osobních údajů.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byly naposledy aktualizovány 29. června 2023.

Příloha 1

Část A – subjekty ze Spojeného království a EHP

Belgie:

Telecommunications Infrastructure Partners Belgium BV

Česká republika:

Telecom Infrastructure Partners Czech Republic, s.r.o.

Dánsko:

Telecom Infrastructure Partners (Denmark) ApS

Francie:

Telecom Infrastructure Partners France SAS

Itálie:

Telecommunications infrastructure partners Italia Srl Unipersonale

Immobiliare Senza Fili Alfa S.r.L.

Polsko:

Telecommunications Infrastructure Partners, Sp. z o.o.

Španělsko:

Telecommunications Infrastructure Partners S.L.U.

SPOJENÉ KRÁLOVSTVÍ:

Nile UK Service Company Limited

TIP Alpha Limited

Lucemburské subjekty:

Nile Topco S.à r.l.

Nile Midco S.à r.l.

Nile Finco S.à r.l.

TIP Alpha S.à r.l.

Část B – Subjekty ze třetích zemí

Kolumbie:

Partneři telekomunikační infrastruktury Colombia S.A.S.

Chile:

S.A.S.A. Chile: Telecommunications infrastructure partners Chile, S.p.A.

Peru:

Peru, S.A.C.

Jižní Korea:

Ltd., Jižní Korea: Telecommunications infrastructure partners Korea LLC

SPOJENÉ STÁTY AMERICKÉ:

TIP Alpha United States, LLC