O2 a T-Mobile mohou pokračovat ve sdílení sítí. Musí ale dodržovat pravidla, která si sami navrhli

vodafone a tmobile zdroj foto mobilmania.zive-cz
Sdílej tento článek!

O2 a T-Mobile mohou v České republice nadále vzájemně sdílet svoje mobilní sítě, aniž by to vedlo k narušení hospodářské soutěže. Usnesení přijala Evropská komise (EK). Operátoři ale musí nyní už povinně dodržovat závazky, které sami EK předložili, aby rozptýlili její obavy z narušování soutěže. Končí tak šest let trvající šetření, které kvůli sdílení sítí svých konkurentů v roce 2016 stížností Evropské komisi inicioval třetí český operátor Vodafone.

EK přijala závazky nabídnuté společnostmi T-Mobile, CETIN, O2 a jejich mateřskými společnostmi Deutsche Telekom a PPF Group. Tyto závazky jsou podle antimonopolních pravidel EU právně závazné. Uvedené společnosti musí zajistit, aby jejich dohody o sdílení sítí neomezovaly hospodářskou soutěž v oblasti infrastruktury a nebrzdily inovace na velkoobchodním a maloobchodním telekomunikačním trhu v Česku.

Sdílení bez korekcí mohlo ohrozit trh

Komise ve sdílení sítí spatřuje i některé výhody: „Dohody o sdílení sítí mohou zvýšit efektivitu, např. v podobě rychlejšího zavádění služeb, úspor nákladů a pokrytí ve venkovských oblastech,“ uvedla výkonná místopředsedkyně Komise odpovědná za politiku hospodářské soutěže Margrethe Vestagerová.

Zároveň si ale uvědomuje i rizika spojená se sdílením, z nějž operátorům plynou nemalé provozní úspory, zejména pak riziko snížení motivace k zavádění nových technologií a služeb nezávisle na druhém partnerovi. Komise správně vyhodnotila, že v oligopolním prostředí českého trhu by takové chování sdílejících subjektů mohlo být pravděpodobné a identifikovala několik klíčových výhrad.

Výhrady EK ke sdílení sítí:

  • Ve svém předběžném posouzení Komise shledala, že dohody o sdílení sítí mezi společnostmi CETIN a T-Mobile CZ i dohoda o službách mobilní sítě uzavřená mezi společnostmi O2 CZ a CETIN mohla porušit čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (SFEU), který zakazuje protisoutěžní dohody.
  • Komise se obávala, že společnost T-Mobile CZ nedokáže na rozdíl od západního Česka, kde zavedla technologii 4G/LTE v pásmu 2 100 Mhz, stejně postupovat ve východní části země a že v důsledku tohoto omezení infrastruktury budou poškozeni zákazníci, například pokud jde o rychlost stahování a odesílání dat.
  • Komise byla rovněž znepokojena tím, že vyúčtování nákladů mezi stranami za jednostranné zavádění sítí a modernizaci v příslušných regionech zahrnovalo dodatečné poplatky, což snížilo motivaci operátorů investovat v té části země, kde za síť nenesou odpovědnost.
  • Kromě toho Komise konstatovala, že rozsah informací vyměňovaných mezi stranami při sdílení sítí, včetně přelévání informací mezi společnostmi T-Mobile a O2 prostřednictvím společnosti CETIN, překračuje rámec toho, co je nezbytně nutné, a zahrnuje též informace, které omezují motivaci společností k hospodářské soutěži.

Zdroj: EK

V Praze a Brně se sdílet nesmí

V reakci na výhrady Komise nabídly společnosti T-Mobile, CETIN a O2, jakož i jejich mateřské společnosti Deutsche Telekom a PPF Group určité závazky. EK pak na konci roku provedla tržní test a konzultace, aby ověřila, zda tyto závazky dokážou eliminovat výhrady uvedené výše. S ohledem na výsledek tržního testu operátoři původně navržené závazky rozšířili o další, které se týkaly zeměpisné působnosti pokrytí stávajících dohod o sdílení sítí. Komise potom pozměněné závazky přijala a označila jako právně závazné.

Sdílející subjekty musí dodržovat tyto závazky:

  • modernizovat zařízení pro mobilní sítě s cílem umožnit větší flexibilitu a nezávislost obou stran sdílejících určité rádiové kmitočty – strany budou moci zavést technologie LTE v pásmu 2 100 MHz v celém Česku a rozhodovat o tom, jak, kdy a kde zavedou technologie 4G nebo 5G v konkrétních pásmech spektra, jichž se závazky týkají,
  • přezkoumat a změnit finanční podmínky pro jednostranné zavádění sítí s cílem odstranit finanční faktory, které od něj odrazují,
  • zlepšit smluvní ustanovení s cílem omezit výměnu informací na minimum nezbytné pro provoz sdílené sítě,
  • v souvislosti s dohodou o službách mobilní sítě provést opatření k zajištění toho, aby společnost CETIN účinně zabránila přelévání informací mezi společnostmi T-Mobile CZ a O2 CZ,
  • po dobu 7 až 10 let nerozšiřovat zeměpisnou působnost stávajícího sdílení sítí na Prahu a Brno, aby každý hráč pokračoval v zavádění sítí 2G, 3G a 4G v těchto dvou velkoměstech zcela nezávisle, ve prospěch spotřebitelů.

Zdroj: EK

Konečné závazky týkající se dohod o sdílení sítí zůstanou v platnosti do 28. října 2033. Závazky týkající se dohody o službách mobilní sítě platí do konce platnosti dohody o službách mobilní sítě nebo dohod o sdílení sítí, podle toho, které z nich vyprší dříve. Za plnění a dodržování závazků bude odpovídat správce pod dohledem Komise. Pokud by společnosti své závazky porušily, mohla by jim Komise uložit pokutu až do výše 10 % celkového ročního obratu, aniž by musela konstatovat porušení pravidel hospodářské soutěže EU.

Sdílející operátoři rozhodnutí vítají

Oba sdílející operátoři rozhodnutí komise pochopitelně vítají. „Tímto rozhodnutím skončilo takřka šestileté období právní a obchodní nejistoty, a zamítnutí s tím související stížnosti skupiny Vodafone je již jen formálním krokem. Telekomunikační firmy ze skupiny PPF Telecom Group tak budou nyní moci naplno využít výhod sdílení sítí ve prospěch svých zákazníků,“ stojí ve vyjádření O2. 

„Těší nás, že Evropská komise ukončila toto nesmírně dlouhé řízení. Konečně se můžeme plně soustředit na další rozvoj 5G sítí a v rámci naší vize Propojená země dál pracovat na budování tak potřebné digitální infrastruktury České republiky. Jde o inspirativní příklad rozhodnutí, které může mít zásadní vliv na způsob výstavby mobilních sítí v Evropě,” říká generální ředitel společnosti T-Mobile Czech Republic, Jose Perdomo Lorenzo.

Vodafone, jenž sám nebyl součástí šetření, ale svou stížností k Evropské komisi celý proces inicioval, rozhodnutí komentuje následovně: „Evropská komise opět potvrdila, že sdílení sítí mezi T-Mobilem a PPF (O2 a CETIN) bylo protisoutěžní, poškodilo maloobchodní a velkoobchodní trh, tedy české spotřebitele i virtuální operátory, a zpomalilo rozvoj digitálních inovací v České republice. Proto Komise rozhodla, že závazky narovnávající hospodářskou soutěž budou pro všechny sdílející strany právně závazné.“

Jak O2 a T-Mobile sdílejí sítě:

Dohody o sdílení sítí se týkají sdílení pasivní a aktivní infrastruktury pro mobilní telekomunikační technologie 2G, 3G, 4G i 5G, zatímco spektrum a páteřní síť každého operátora zůstávají oddělené. Spolupráce zahrnuje celé území Česka s výjimkou Prahy a Brna. Společnou síťovou infrastrukturu společností T-Mobile a CETIN (který provozuje síť pro O2) využívají přibližně tři čtvrtiny účastníků v Česku.

Spolupráci provádějí oba hospodářské subjekty na základě geografického rozdělení. Území Česka je rozděleno zhruba napůl a každý operátor odpovídá za zavádění, provoz a údržbu sdílené sítě v jedné z těchto dvou oblastí (T-Mobile severozápad, O2/CETIN jihovýchod) a pořizuje infrastrukturu mobilní sítě a související dodávky. Jeden z operátorů tak poskytuje síťové služby nejen svým vlastním zákazníkům ve své oblasti, ale také zákazníkům druhého operátora.

Spolupráce trvá od roku 2011, kdy se O2 a T-Mobile dohodli na sdílení tehdy usilovně budované 3G sítě. Později se sdílení rozšířilo i na 2G, 4G a nejnověji i 5G sítě. Od roku 2015 se ze strany O2 sdílení přesunulo na vydělenou část firmy spravující infrastrukturu CETIN. Sesterské O2 tak ve vztahu k CETINu figuruje jako velkoobchodní partner. V roce 2014 se mezi sdílející subjekty chtěl zapojit také Vodafone, první dva operátoři jej ale k dohodě nakonec nepřibrali. V roce 2016 podal Vodafone stížnost k Evropské komisi.

 

ZDROJ: https://mobilmania.zive.cz/

VÍCE ČLÁNKŮ

Může tě dále zajímat...